Peet de Graaf directeur-bestuurder nieuwe stichting Veens

Peet de Graaf start per 1 september in de functie van directeur-bestuurder voor de nieuwe Stichting Veens. Hij heeft ervaring opgedaan als adviseur, interim manager en directeur bij verschillende organisaties in het publieke domein. Peet de Graaf: “Ik heb veel zin de nieuwe Stichting Veens verder vorm en inhoud te gaan geven. Samen met het nieuwe team gaan we vanaf 1 januari 2021 invulling geven aan de visie op het sociaal domein in ’t Vèèn. Een mooie uitdaging waarbij ik graag gebruik maak van de kennis en ervaringen die ik in mijn eerdere functies heb opgedaan” 

Per 1 januari 2021 gaat een groot aantal van de werkzaamheden van het huidige Veens over naar de nieuw op te richten stichting. De uitvoering van de taken voor individuele begeleiding gaan niet over naar de stichting, maar worden ondergebracht bij de gemeente. Reden daarvoor is dat de stichting zich straks echt op het opbouw- en welzijnswerk kan richten. De nieuwe directeur-bestuurder gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de oprichting van de stichting. Hij werkt uit welke werkzaamheden de Stichting Veens precies gaat doen en wie hij daar voor nodig heeft. Hij maakt ook afspraken met organisaties waarmee de stichting gaat samenwerken. De nieuwe stichting behoudt de naam Veens, maar is wel degelijk een andere, nieuwe organisatie. Net als het huidige Veens is het een zelfstandig opererende organisatie, met als verschil dat de stichting direct gelieerd is aan de gemeente. Ook werkt de nieuwe stichting volledig voor de gemeente. 

Wat verandert er voor de inwoners van Veenendaal?

Dit jaar verandert er voor onze inwoners, voor de gebruikers van ontmoetingslocaties en voor onze samenwerkingspartners in de sociale basis nog niet veel. De grootste verandering vindt nu voornamelijk achter de schermen plaats. De nieuwe directeur start per 1 september zodat de overgang van werkzaamheden per 1 januari 2021 zo soepel mogelijk zal verlopen. De medewerkers voor de nieuwe stichting worden op dit moment geworven. De huidige medewerkers van Veens hebben hierbij een voorrangspositie. Tot 1 januari 2021 verzorgt het huidige Veens nog gewoon de welzijnstaken namens de gemeente. 

Verandering biedt kansen

Verandering is altijd lastig, maar verandering biedt ook kansen. Kansen voor de nieuwe directeur-bestuurder en het nieuwe Veens om de visie op het sociaal domein uit te dragen en om de sociale basis te versterken. We gaan in ’t Vèèn uit van het principe: zelf, samen, gemeente. Als een inwoner de gemeente om hulp vraagt, dan vragen we eerst waarom het zelf niet lukt ondersteuning te vinden en wat er van de gemeente nodig is. Samen met de inwoner kijken we naar passende mogelijkheden voor ondersteuning. Als eerste kijken we naar collectief aanbod vanuit brede sociale basisvoorzieningen. Veel inwoners van ’t Vèèn kunnen én willen een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen, scholen, religieuze- en vrijwilligersorganisaties en ook ondernemersverenigingen. Als blijkt dat een specialistische maatwerkvoorziening nodig is, wil de gemeente dit zo goed, snel en adequaat mogelijk bieden. 

In de eerste maanden van dit jaar is samen met Veens en enkele belangrijke stakeholders gewerkt aan een nieuwe Opdracht Welzijn 2021. De beweging die we graag met elkaar willen maken, is die van ‘hulpverlening’ naar ‘maatwerk dienstverlening’. Vanaf 1 januari 2021 is het de taak van de nieuwe stichting Veens om samen met de gemeente deze verandering vorm te geven.