Kaderbrief 2021-2024 aangeboden aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft op 4 juni 2020 de kaderbrief 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze kaderbrief staat in het teken van de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgen die dit heeft voor zowel de volksgezondheid als voor de financiële situatie van de gemeente. Met als vertrekpunt de kaderbrief wil het college samen met de raad op zoek naar oplossingen hoe om te gaan met de effecten van de crisis. Dat vraagt om het voorbereiden van keuzes die bij de Programmabegroting in november van dit jaar zullen worden vastgesteld.

Gevolgen coronacrisis

In het eerste kwartaal van 2020 werd Nederland geconfronteerd met het Coronavirus. De impact hiervan heeft de samenleving en dus ook de economie volledig op zijn kop gezet. Het royale overschot van de Rijksbegroting is in een periode van enkele weken omgebogen tot een historisch tekort. Alle inspanningen zijn naast het bestrijden van het virus gericht op het behoud van werkgelegenheid, het overleven van de bedrijven en zorg voor de minst draagkrachtigen in de samenleving. Dit is ook het perspectief van waaruit de Kaderbrief en de Programmabegroting 2021-2024 voor ’t Vèèn zijn en worden opgesteld.

Uitzonderlijke tijd

De coronacrisis raakt ook ’t Vèèn. Wethouder financiën Marco Verloop: “Het is een uitzonderlijke tijd met veel, vooral financiële en economische, onzekerheden. Wij richten ons op de ondersteuning van diegenen die persoonlijk en/of zakelijk worden getroffen door de coronacrisis. En proberen in samenwerking met de gemeenteraad de gevolgen voor hen tot een minimum te beperken. Er wordt lokaal gezocht naar een goede balans tussen de volksgezondheid enerzijds en de sociale en economische belangen anderzijds. Verschillendebeleidskeuzes zijn op dit moment dan ook niet te maken. Eerst moeten we weten wat de coronacrisis voor impact heeft op onze gemeentelijke financiën.”

Veel nieuwe informatie

Om recht te doen aan de rol van de raad in dit proces, vindt het college het daarom wenselijk en gepast dat de Algemene Beschouwingen plaatsvinden bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 in november.

De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid om richtinggevende uitspraken, accenten en aandachtspunten mee te geven. Niet alleen over de huidige situatie maar ook over hoe om te gaan met de toekomst, mede in het licht van de (gevolgen van de) coronacrisis. 

Marco Verloop: “Ondanks de onzekere tijden hebben we als college een goed beeld van alle omstandigheden en uitdagingen die van invloed zijn op het financieel perspectief. Deze zijn uitgebreid in de kaderbrief opgenomen. Tot het vaststellen van de programmabegroting in november 2020 verwachten wij veel nieuwe informatie. Bij de behandeling van de programmabegroting kan dan op basis van zo actueel mogelijke informatie een integrale afweging van belangen plaatsvinden. De uitdaging daarbij is om tot een nieuw evenwicht te komen.”

De zeilen bijzetten

De kaderbrief laat zien dat er op dit moment weinig tot geen geld is voor nieuw beleid en/of nieuwe ambities. Marco Verloop: “We zullen alle zeilen moeten bijzetten om onder de huidige omstandigheden te zorgen voor een financieel gezonde gemeente.” Naast de gevolgen van de coronacrisis zijn er blijvende zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein. Onder andere het voldoen aan (nieuwe) wet- en regelgeving vraagt om versterking van de formatie van de gemeentelijke organisatie. 

Behandeling in gemeenteraad

Op 6 juli 2020 gaan college en raad(scommissie) met elkaar in gesprek over de kaderbrief. Tijdens deze vergadering is er  gelegenheid om in te spreken.